8ο Φόρουμ Νεολαίας UNESCO 2013

26 Ιουλίου 2013

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO δέχεται αιτήσεις για τη συμμετοχή ενός/μίας εκπροσώπου ηλικίας 18-24 ετών από την Κύπρο στο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην έδρα του οργανισμού στο Παρίσι από τις 29 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.

Ο θεσμός του Φόρουμ Νεολαίας ξεκίνησε το 1999 και αποτελεί από το 2003 αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Διάσκεψης του Οργανισμού. Στοχεύει στην καλλιέργεια δεσμών ανάμεσα στη νεολαία και την UNESCO, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους εκπροσώπους των κρατών μελών να ανταλλάξουν απόψεις για κρίσιμα θέματα, να διατυπώσουν συστάσεις στρατηγικού χαρακτήρα για τα κράτη μέλη και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Με αυτή την προοπτική, η θεματική ατζέντα του 8ου Φόρουμ Νεολαίας θα επικεντρωθεί στο θέμα «Youth and Social Inclusion: Civic Engagement, Dialogue and Skills Development» (Νεολαία και Κοινωνική Ενσωμάτωση: Κοινωνική Συμμετοχή, Διάλογος και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων) και θα αναπτυχθεί γύρω από τους τρεις στόχους της Στρατηγικής της UNESCO για τη Νεολαία για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, και συγκεκριμένα:

 1. Τη διαμόρφωση και αναθεώρηση πολιτικών με τη συμμετοχή της νεολαίας.
 2. Την ανάπτυξη ικανοτήτων για την μετάβαση στην ενήλικη ζωή .
 3. Τη συμμετοχή στα κοινά, τη δημοκρατική συμμετοχή και την κοινωνική      καινοτομία.

Τα κριτήρια επιλογής του εκπροσώπου της Κύπρου, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την UNESCO, είναι:

 1. Όριο ηλικίας: 18 μέχρι 24 ετών
 2. Ενεργός συμμετοχή σε οργάνωση νεολαίας και να εμπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
 3. Εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων/έργων.
 4. Για σκοπούς ισότητας των φύλων, σε περίπτωση που μια χώρα θα εκπροσωπηθεί από δυο άτομα, είναι επιθυμητό όπως επιλεγεί ένας άντρας και μια γυναίκα.
 5. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
 6. Δεν μπορεί να επιλεγεί άτομο που συμμετείχε σε προηγούμενο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO.
 7. Δεν μπορεί να επιλεγεί άτομο που είναι μέλος της οικογένειας ή έχει συγγένεια με το προσωπικό που εργάζεται στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, που έχει την ευθύνη για την επιλογή του/της εκπροσώπου.

Τα έξοδα ταξιδιού (αεροπορικό εισιτήριο) ενδέχεται να καλυφθούν κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου που θα επιλεγεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ιδιοχείρωςστα γραφεία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση unesco@culture.moec.gov.cy με την ένδειξη  “Youth Forum Application” επισυνάπτοντας τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 3. Συμπληρωμένο το έντυπο συνοδευτικού σημειώματος
 4. Συστατική επιστολή από τον οργανισμό στον οποίο ο υποψήφιος/υποψήφια δραστηριοποιείται.

Όλα τα έντυπα (τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω) πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την μέχρι την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013.

 

 

 

 
Σχετικά Έγγραφα

Youth Forum Application Form
26 Ιουλίου 2013
Youth Forum Cover Letter
26 Ιουλίου 2013