Εθελοντική συνεισφορά πολιτιστικών οργανισμών στην Έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης 2005 της UNESCO στην Κύπρο

10 Μαΐου 2024

Η Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (2005) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καλλιτέχνες, οι επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού και οι πολίτες σε όλο τον κόσμο μπορούν να δημιουργούν, να παράγουν, να διανέμουν και να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικού τους πολιτισμού. Η Σύμβαση υιοθετήθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί από σχεδόν 150 κράτη, ανάμεσα στα οποία η Κύπρος. Την ευθύνη της διαχείρισης της Σύμβασης έχει το Υφυπουργείο Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες, σημείο επαφής: κ. Έλενα Θεοδούλου, Μορφωτική Λειτουργός Α’).

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι της Σύμβασης είναι:

1.            Στήριξη βιώσιμων συστημάτων πολιτιστικής διακυβέρνησης (πχ ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματιών του πολιτισμού, αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και προώθηση της δημιουργικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον, διοργάνωση συνεδρίων για διάχυση πληροφοριών και γνώσης σε σχέση με την πολιτιστική διακυβέρνηση)

2.            Ισορροπημένη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και ενίσχυση της κινητικότητας των δημιουργών και των επαγγελματιών του πολιτισμού (πχ υποδομές για φιλοξενία μεγάλου αριθμού ξένων καλλιτεχνών –ιδιαίτερα από τρίτες χώρες, διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων/φεστιβάλ για την προώθηση ποικίλων πολιτιστικών εκφράσεων, στήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού)

3.            Ενσωμάτωση του πολιτισμού στους σχεδιασμούς για την αειφόρο ανάπτυξη (πχ πρόσβαση σε ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις για ευάλωτες ή μη προνομιούχες ομάδες πληθυσμού, στήριξη πολιτιστικής δημιουργίας τόσο σε αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο)

4.            Προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών (πχ ισότητα φύλων στις δημιουργικές βιομηχανίες, ελευθερία έκφρασης δημιουργών, προστασία των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, πρόσβαση στον πολιτισμό)

Με στόχο την πληρέστερη αποτίμηση του πολιτιστικού γίγνεσθαι σε σχέση με τους πιο πάνω στόχους και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των πολιτών στην εφαρμογή της Σύμβασης, η UNESCO συστήνει την εμπλοκή οργανώσεων πολιτών και πολιτιστικών φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο πιο κάτω, στο οποίο ουσιαστικά θα περιγράψουν ένα η περισσότερα μέτρα/πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε σχέση με τους πιο πάνω στόχους. Οι οργανισμοί που θα αποστείλουν συναφείς δράσεις θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση που θα υποβληθεί από την Κύπρο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της UNESCO (https://en.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports).

Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να σταλεί στο email: tpapantoniou@culture.gov.cy μέχρι τις 30 Μαΐου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις:

Δρ Έλενα Θεοδούλου Χαραλάμπους, Σημείο Επαφής για τη Σύμβαση και Επικεφαλής Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υφυπουργείου Πολιτισμού

Email: etheodoulou@culture.gov.cy, τηλ: 22809805

Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

Email: tpapantoniou@culture.gov.cy, τηλ: 22809810
Σχετικά Έγγραφα