Πρόγραμμα Συμμετοχής της UNESCO / Participation Programme 2020-2021

23 April 2020

Το πιο πάνω Πρόγραμμα της UNESCO, που προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια, στηρίζει οικονομικά τα κράτη  στην υλοποίηση των στόχων του Οργανισμού μέσω δραστηριοτήτων εθνικής, περιφερειακής ή διεθνούς εμβέλειας. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν στον Οργανισμό, μέσω της Εθνικής Επιτροπής UNESCO, προτάσεις για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων που θα υλοποιηθούν τη διετία 2020-2021. Οι προτάσεις μπορεί να αφορούν διοργάνωση συνεδρίων ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, υποτροφίες για έρευνα, εξασφάλιση υπηρεσιών ειδικών εμπειρογνωμόνων, έκδοση βιβλίων και μετάφραση εντύπων που σχετίζονται άμεσα με τους στόχους τους Οργανισμού. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, κατά την ετοιμασία των προτάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τις δύο καθολικές προτεραιότητες της UNESCO, την ισότητα των φύλων και την Αφρική και να συμβάλλει στην υλοποίηση των ειδικών στόχων του προγράμματος του Οργανισμού για τη διετία 2020-2021.

Σημειώνεται ότι τα κονδύλια του προγράμματος διατίθενται κυρίως στις ομάδες προτεραιότητας για στήριξη από τον Οργανισμό, όπως λιγότερο ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη, κράτη σε μεταβατικό στάδιο και κράτη μέσου εισοδηματικού επιπέδου. Η Κύπρος δεν εμπίπτει στις κατηγορίες αυτές, εντούτοις η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει στον Οργανισμό περιορισμένο αριθμό αιτήσεων, με σειρά προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τις αρχές του Προγράμματος Συμμετοχής.

Η οικονομική στήριξη που μπορεί να δοθεί για προτεινόμενες δραστηριότητες είναι:

  • Μέχρι $26.000 για εθνικές δράσεις
  • Μέχρι $28.000 για υποπεριφερειακές (μεταξύ κρατών της ίδιας περιφέρειας) και διαπεριφερειακές δράσεις
  • Μέχρι $38.000 για περιφερειακές δράσεις

     

    Δικαιούχοι

  1. Κράτη μέλη της UNESCO (μέσω των Εθνικών Επιτροπών).
  2. ΜΚΟ με επίσημη συνεργασία με την UNESCO.

Δικαιούχοι από την Κύπρο διατηρούν το δικαίωμα να αποστείλουν στην Επιτροπή μία αίτηση και κάθε χώρα μέχρι εφτά. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO (Email: unesco@culture.moec.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2020, η οποία θα εξετάσει και θα επιλέξει αυτές που ανταποκρίνονται περισσότερο στις προδιαγραφές που τίθενται από τον Οργανισμό και θα τις υποβάλει στην UNESCO μέχρι τις 31 Mαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο: http://www.unesco.org/new/en/member-states/mscontent/participation-programme/