Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την έκδοση καλών πρακτικών με τίτλο: «Πολιτιστικές εκφράσεις και πλουραλισμός: χαρτογραφώντας τη σύγχρονη δημιουργία στην Κύπρο» (2013-2015)

23 Δεκεμβρίου 2015

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απευθύνουν πρόσκληση υποβολής προτάσεων από πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό τη δημιουργία μιας έκδοσης καλών πρακτικών για την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ των ετών 2013 - 2015. Σκοπός της έκδοσης είναι να αποτελέσει ένα μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διάδοση καινοτόμων παραδειγμάτων που θα συμβάλουν μελλοντικά στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, στην αναβάθμιση του πολιτιστικού σχεδιασμού, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την πολιτιστική διαχείριση και, τέλος, στην ανάδειξη της πολιτιστικής έκφρασης και της δημιουργικότητας ως σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων (2005). Πρόκειται για μια νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία που διασφαλίζει ότι οι δημιουργοί, οι επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να δημιουργούν, να παράγουν, να διανέμουν και να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Η κοινωνία των πολιτών – μη κυβερνητικοί οργανισμοί, επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού, δημιουργοί – διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα που συνδέονται με την ανάπτυξη του πολιτισμού, παρέχοντας στο κοινό πρόσβαση σε ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις και ασκώντας κριτική με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στην πολιτιστική διακυβέρνηση.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εμπίπτουν οι καλές πρακτικές που θα σταλούν από τους φορείς είναι οι ακόλουθες:

  1. Η πολιτιστική δημιουργία ως κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη
  2. Προστασία και προώθηση των πολιτιστικών εκφράσεων
  3. Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστική συμμετοχή
  4. Πολιτιστικές εκφράσεις και ψηφιακές τεχνολογίες
  5. Διεθνής συνεργασία και πολιτιστική ανταλλαγή

Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω το έντυπο υποβολής πρότασης μαζί με λεπτομερέστερη περιγραφή της διαδικασίας. Το έντυπο πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016 στο tpapantoniou@culture.moec.gov.cy με κοινοποίηση στο cyprusunesco@gmail.com και etheodoulou@culture.moec.gov.cy (Δρ Έλενα Θεοδούλου Χαραλάμπους, Μορφωτική Λειτουργός Α’, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO (Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός, τηλ: 22809810, email: tpapantoniou@culture.moec.gov.cy).
Σχετικά Έγγραφα

Έντυπο υποβολής πρότασης
23 Δεκεμβρίου 2015
Περιγραφή
23 Δεκεμβρίου 2015