Διευρυμένη Προστασία Μνημείων


Στα πλαίσια του Δευτέρου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης για την Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, υπάρχει πρόνοια για διευρυμένη προστασία ορισμένων μνημείων που βρίσκονται σε κράτη μέλη του Πρωτοκόλλου, εφόσον πληρούνται τρεις προδιαγραφές:

  • Το μνημείο να είναι μέγιστης σημασίας για την ανθρωπότητα·
  • Να προστατεύεται από επαρκή εθνική νομοθεσία και μέτρα που να αναγνωρίζουν την εξαιρετική πολιτιστική και ιστορική αξία του ώστε να διασφαλίζεται υψηλή προστασία·
  • Να μη χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς ή για την υπεράσπιση στρατιωτικών χώρων.

Η Κύπρος ήταν ανάμεσα στα πρώτα κράτη που κατάφεραν το 2010 να θέσουν μνημεία τους υπό καθεστώς Διευρυμένης Προστασίας, και συγκεκριμένα τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Κύπρου που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον Κατάλογο (Χοιροκοιτία, Παλαίπαφος και Νέα Πάφος, Βυζαντινές Εκκλησίες του Τροόδους).