Καλοκαιρινή Σχολή Open Discovery Space

10 Ιανουαρίου 2013

Download

 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Open Discovery Space, με το οποίο συνεργάζεται το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη, διοργανώνει στην Κρήτη καλοκαιρινή σχολή για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσον αφορά στην αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών πηγών στη σχολική πρακτική. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει και χρηματοδότηση για εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να συμμετέχουν μέσα από το πρόγραμμα Comenius της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τις σχετικές αιτήσεις όπως και για τη χρηματοδότηση θα πρέπει να αποταθείτε στο Εθνικό Κέντρο για Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης στην Κύπρο:

Foundation for the management of European Lifelong Learning Programmes
Prodromou and Dimitracopoulou, 2, 1sf floor
CY-1090 Nicosia
Tel: (357) 22 448888
Fax: (357) 22 678787
E-mail: info@llp.org.cy
Website: http://www.llp.org.cy/

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο έντυπο καθώς και την ιστοσελίδα http://ods.ea.gr.  Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων είναι η 16η Ιανουαρίου 2013.