Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου


Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) ιδρύθηκε το 2001 και τα μέλη της διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία τεσσάρων ετών. Ο σκοπός ίδρυσης της ΕΕΒΚ είναι η διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο και εφαρμογή των επιστημών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής και γενετικής και της φαρμακευτικής, καθώς επίσης με την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων τους.

 

Προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η ΕΕΒΚ προχώρησε στη σύσταση τριών πολυθεματικών Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ) για βιοηθική αξιολόγηση και έγκριση ερευνητικών προγραμμάτων:

  • ΕΒΑ Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε σχέση με τη Βιοϊατρική Έρευνα στον Άνθρωπο,
  • ΕΒΑ Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε σχέση με την Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης, και,
  • ΕΒΑ Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε σχέση με τη Βιοϊατρική Έρευνα στον Άνθρωπο και την Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.

     

Κύριος στόχος της ΕΕΒΚ μέσα από την βιοηθική αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων είναι η προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας όσων μετέχουν σε έρευνα είτε πρόκειται για ασθενείς είτε για υγιείς εθελοντές. Οι κύριες αρχές που θα πρέπει να διέπουν έρευνα με συμμετοχή ανθρώπων περιλαμβάνουν:

  • το συμφέρον και η ευημερία των μετεχόντων στην έρευνα πρέπει να προέχει του συμφέροντος της κοινωνίας ή της επιστήμης,
  • έρευνα σε άνθρωπο θα πρέπει να διεξάγεται εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας και λιγότερο επεμβατικές,
  • η έρευνα δεν πρέπει να περιέχει δυσανάλογους κινδύνους και βάρη  στον άνθρωπο από τα αναμενόμενα οφέλη,
  • η κοινωνιολογική επιβάρυνση ή η ψυχολογική επιβάρυνση είναι στοιχεία που συνυπάρχουν με την ιατρική επιβάρυνση σε πολλές μορφές βιοϊατρικής έρευνας και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +357 22809038 / 22809039 / 22819101
Φαξ: +357 22353878
Email: cnbc@bioethics.gov.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: