Έδρες UNESCO

UNITWIN/UNESCO Chairs Programme

Το σημαντικότερο Πρόγραμμα του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της UNESCO είναι το UNITWIN/UNESCO Chairs, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1992 και είναι ευρύτερα γνωστό ως Έδρες UNESCO. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και η ενθάρρυνση ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Μέχρι το 2020, το πρόγραμμα απαριθμεί  πάνω  από 830 έδρες σε πάνω από 110 κράτη-μέλη της UNESCO, στους τομείς της φυσικών και κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης.

Πέρα από τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, οι Έδρες UNESCO παρέχουν ευκαιρίες επιμόρφωσης σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των ιδιαίτερων θεμάτων που η κάθε έδρα έχει αναλάβει να προωθήσει, διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών που φιλοξενούν Έδρες UNESCO και υπόκεινται σε αξιολόγηση και έλεγχο του έργου τους από τον ίδιο τον Οργανισμό.

 

Περισσότερες πληροφορίες:


Σχετικά Έγγραφα