Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Frederick


Η έδρα UNESCO για τη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων εγκαθιδρύθηκε το 2020 στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Στόχος της Έδρας είναι η μελέτη δραστηριοτήτων Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην περιφερειακή Ασία, σε σύγκριση με τις σχετικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να προταθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα έρευνας, κατάρτισης και τεκμηρίωσης σε όλες τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Η Έδρα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη στρατηγικών διά βίου μάθησης και αφορά στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπική, μη τυπική και άτυπη) καθώς και στην ενίσχυση του επιδιωκόμενου στόχου ανάδειξης της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Επιπρόσθετα, η έδρα UNESCO στηρίζει αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Διευθυντής της Έδρας είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθ. Γιώργος Δημοσθένους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Καθ. Γιώργος Δημοσθένους

Πανεπιστήμιο Frederick

Τηλ.: +357 22394394

Φαξ: +357 22394555

Email: unescochair@frederick.ac.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες: