Έδρα UNESCO στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


H Έδρα UNESCO για την Iσότητα και την Eνδυνάμωση των φύλων εγκαθιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2010. Στόχος της είναι, μέσω του πολιτιστικά ποικίλου και ικανού δικτύου συνεργασίας της, να προτείνει και να εφαρμόσει ένα νέο πρότυπο στον τρόπο με τον οποίο τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής μπορούν να εξεταστούν μέσω της προοπτικής του φύλου. Η ενδυνάμωση των γυναικών και των φύλων σημαίνει ταυτόχρονα και ενδυνάμωση της φωνής τους, έτσι ώστε η έννοια και η προοπτική του φύλου να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να λειτουργήσει όχι μόνο ως κέντρο αριστείας για την τοπική ανάπτυξη σε θέματα ενδυνάμωσης του φύλου, αλλά και ως δυναμικός πόλος σύμπραξης μεταξύ εδρών, δικτύων και ομάδων εργασίας για την επίτευξη των δύο στόχων της UNESCO σχετικά με την παγκόσμια προτεραιότητα της ισότητας των φύλων, συγκεκριμένα: α) στην πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής της και της ενσωμάτωσης της προοπτικής του φύλου σε όλα τα προγράμματα της UNESCO (εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές και ανθρώπινες επιστήμες, πολιτισμός, επικοινωνία και πληροφόρηση) και β) στην εξασφάλιση ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών θεωρούνται προτεραιότητα στα διεθνή προγράμματά της UNESCO και στο επίπεδο των κρατών.

Ιδρύματα, ακαδημαϊκοί, κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή συνεργάζονται και δραστηριοποιούνται στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, επιδιώκοντας να εντοπίσουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τοπικών πόλων για τη μείωση της διάστασης θεωρίας - πράξης. Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιείται και Έδρα UNESCO, αναλαμβάνοντας ένα σύνολο δραστηριοτήτων έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και τεκμηρίωσης στο πεδίο των γυναικείων σπουδών και των σπουδών φύλου.

Διευθύντρια της Έδρας είναι η καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου (panayiotou.alexia@ucy.ac.cy ).

Περισσότερες πληροφορίες: