Ένταξη στο δίκτυο


Το Πρόγραμμα είναι ανοικτό σε Πανεπιστήμια και άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Επίσης, στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν σχετικοί Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, άλλες ακαδημαϊκές οργανώσεις, δια-πανεπιστημιακά ή άλλα ακαδημαϊκά δίκτυα που επιθυμούν να συνδέσουν τις δραστηριότητές τους με το Πρόγραμμα των Εδρών UNESCO / UNITWIN, και, τέλος, κρατικά, τοπικά και ιδιωτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την UNESCO στον τομέα της Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει:

  • να ενημερώσουν γραπτώς την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO για την πρόθεση τους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους.
  • να μελετήσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες, να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση της UNESCO και να την αποστείλουν στην Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να την προωθήσει στον Οργανισμό.

 

Σημειώνεται ότι η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να φτάσει στην UNESCO πριν τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Αιτήσεις που φτάνουν μετά την εν λόγω ημερομηνία θα εξετάζονται κατά το επόμενο έτος.

Η Επιτροπή παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για την ετοιμασία της σχετικής αίτησης και την υλοποίηση δράσεων από τα μέλη του δικτύου.


Σχετικά Έγγραφα