Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Κάθε κράτος που κυρώνει τη Σύμβαση οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα μητρώα ΑΠΚ, που να ανταποκρίνονται στην πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της επικράτειάς του σήμερα. Μία πρώτη ενδεικτική καταγραφή πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, κυρίως βάσει του υλικού που διέθετε στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν δημοσιεύτηκαν το 2012 στην έκδοση «Από την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου / Elements of the Intangible Cultural Heritage of Cyprus».

Με στόχο την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υιοθέτησε εισήγηση της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τη δημιουργία ενός Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η σύνταξη του οποίου συνάδει με τις βασικές αρχές της Σύμβασης, όπως η ενεργός εμπλοκή των κοινοτήτων στον εντοπισμό και την προστασία της ΑΠΚ, ο προσδιορισμός της γεωγραφικής κατανομής των στοιχείων και η αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ: 76.222) συστάθηκε μια Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με τα ακόλουθα μέλη:

  • Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών
  • Λουκία Λοΐζου - Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
  • Εύη Φιούρη και Μαρία Μιχαήλ, Εκπρόσωποι Τμήματος Αρχαιοτήτων
  • Δρ Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, τις ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και αποφασίζει για την εγγραφή νέων στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο και για την προώθηση ορισμένων από αυτά στον παγκόσμιο Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάλογα με τα θέματα που τίθενται κάθε φορά ενώπιόν της, η Επιτροπή συνεργάζεται και με άλλους ερευνητές και εμπειρογνώμονες για συγκεκριμένα θέματα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ο Εθνικός Κατάλογος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, με την εγγραφή νέων στοιχείων και την προσθήκη και άλλων ενδιαφερόμενων κοινοτήτων ή φορέων σε υφιστάμενες εγγραφές.  Επιπρόσθετα, κάθε πέντε χρόνια επαναξιολογείται το καθεστώς βιωσιμότητας και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο.

 


Σχετικές Εκδηλώσεις

Ημερίδα "Ο ρόλος των μουσείων στην προβολή και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς"

20 Απριλίου 2017

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και η Λεβέντειος Πινακοθήκη διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος των Μουσείων στην Προβολή και Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Κωνσταντίνος...

Σχετικά Έγγραφα

Questions & Answers (ICH)

25 Μαΐου 2012

Έντυπο Αίτησης

25 Φεβρουαρίου 2015

Τα Τσιαττιστά

24 Μαΐου 2012